top of page

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ร้าน MVT ใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของลูกค้าโดยประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ
ข้อมูลส่วนตัวที่จัดเก็บจะประกอบไปด้วย ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า

เพื่อใช่สำหรับใช้ยืนยันตัวในการติดต่อรับสินค้า และส่งสินนค้าตามที่อยู่ที่ถูกต้อง

ระยะเวลาจัดเก็บ

จัดเก็บเป็นระยะเวลา 5 ปี

 

ช่องทางการติดต่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
อีเมล์ info@marvel-toys.com

ทั้งนี้ร้าน MVT ไม่มีนโยบายในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคล หรือองค์กรอื่น

bottom of page